கூகிள் விளம்பரம் : ரியூனியன்

மனித உணர்வுகளின் நம்பிக்கைகளின்
முன்னர்
ஓடி ஒளியும்
காலமும் எல்லைகளும்

One thought on “கூகிள் விளம்பரம் : ரியூனியன்”

  1. ரொம்பவுமே உங்களை அசைத்துவிட்டது போலிருக்கிறது இந்த வீடியோ.
    ஆம், உண்மையிலேயே அற்புதமான தயாரிப்புதான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.