பிரதிபலிப்பு – 2

Moon reflection
நீருக்குள்
நிலா பிம்பம்
வானில் நிலா
அசையாது நின்ற வான்நிலவில்
களங்கங்கள்
நீர் மேல் தோன்றிய அலைகளில்
அளைவுற்றுச்
சுத்தமான பிம்பத்தில்
கறைகளில்லை
நுரைத்து உருவான குமிழிகளில்
நூறு நிலாக்கள்
வான்நிலவு முகிலாடை பூணவும்
பிம்பங்கள் எல்லாமும்
ஒரேயடியாய் காணாமல் போயின