ஒர் ஆப்பிளும் ஆறு விதைகளும்

பழத்தில் உள்ள விதைகளை

எண்ணுதல் எளிது.

விதைக்குள் இருக்கும் பழங்களை

எண்ணுவது எப்படி?

+++++

அறுத்துவைத்த ஆப்பிளுக்குள்

இருந்த விதை ஆறு !

பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த

விதைகளைக் கவர்ந்ததாரு?

என்னிடமிருப்பது ஒரே ஒர் ஆப்பிள்.

விதைகளை கொண்டு தாரும் !

கடைசி ஆப்பிளை தரவும் சம்மதம்.

விதையிருந்தால் போதும்.

+++++

காணாமல்போன விதைகளைத்தேடி

கானகம் வரை வந்துவிட்டேன்.

நிறைய மரங்கள் !

என் வீட்டிலிருந்து

களவு போன விதையிலிருந்து

எந்த மரம்

முளைத்தது?

யாராவது சொல்லுங்கள் !

+++++