உண்மை ஓர் பிரச்னை

உண்மை

ஒர் பிரசினை.

இரக்கமற்றது.

நிம்மதியை குலைப்பது.

எல்லா பக்கங்களிலும்

நம்மை வளைத்து

என்ன இருக்கிறது

என்று வலுக்கட்டாயமாக

காட்டுகிறது ; பார்க்கவைக்கிறது.

மொத்தமாக,

உண்மை எரிச்சலூட்டுவது.

(translation of a paragraph from "Conversation with the God" written by Neale Donald Walsch)

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.