உண்மை ஓர் பிரச்னை

உண்மை

ஒர் பிரசினை.

இரக்கமற்றது.

நிம்மதியை குலைப்பது.

எல்லா பக்கங்களிலும்

நம்மை வளைத்து

என்ன இருக்கிறது

என்று வலுக்கட்டாயமாக

காட்டுகிறது ; பார்க்கவைக்கிறது.

மொத்தமாக,

உண்மை எரிச்சலூட்டுவது.

(translation of a paragraph from "Conversation with the God" written by Neale Donald Walsch)